Utrecht University            

Rob van Gerwen's | Welcome | Teaching | Research | Contact | Weblog | Sitemap | Consilium Philosophicum

Courses | Index | Guest lectures | Inleiding kunstfilosofie (UU) | Kunst en het kwaad (UU) | Wetenschapsfilosofie in contex (UU) | HUM291 Reason, Truth and Beauty (UCU)
Extra-curricular Blackboard | UCU-Workspace | Tutoraat | Academische Master | Scripties | Leeronderzoek esthetica | Mind and Art | Art and morality | Capita Selecta Aesthetics

Rob van Gerwen

15 May 2017: 12:29

niveau 2  niveau 3  blog Begrippen Blackboard Reader
dr. Rob van Gerwen

Inleiding in de filosofie van de kunsten (esthetica)

WB2BD3024 / WB3BD3024
periode 1, 2011-12

Deze editie is niet langer van toepassing. Probeer het menu boven (Extra-curriculair of Courses) voor een recente editie van deze cursus, indien beschikbaar.

Inhoudsopgave (regels en opzet van de cursus)

| inhoud | leerdoelen | vooraf | inschrijving | literatuur | locatie | bijeenkomsten |

Kunst, moet dat nou?

In Inleiding filosofie van de kunsten (esthetica) worden historische en hedendaagse benaderingen van de meest interessante filosofische kwesties rond kunst behandeld en ruim geïllustreerd met voorbeelden die ons nu aanspreken. We zullen het hebben over Plato, Aristoteles, Hume, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Gadamer, Heidegger, Adorno. Daarnaast passeren zes belangrijke debatten de revue uit de momenteel meest vruchtbare filosofische benadering van de kunsten, de Angelsaksische analytische filosofie. (De bijeenkomsten staan gedetailleerd beschreven op deze website).

Paul Cézanne: Pommes Oranges

Pommes Oranges.

Paul Cézanne.

Leerdoelen

Studenten weten na afloop van de cursus hoe verschillend er over het belang van kunst wordt nagedacht. Zij kennen in grote lijnen de belangrijkste filosofische theorieën over kunst uit de moderne periode en de kunstwetenschappers onder hen moeten in staat geacht worden kritisch naar hun eigen vakgebied te kunnen kijken.

Vooraf

Deze cursus wordt zowel op niveau 2 als op niveau 3 aangeboden. Het belangrijkste verschil is dat er op niveau 2 getoetst wordt met een essay en een tentamen en op niveau 3 met papers en een presentatie. Om misverstanden te voorkomen is deze site zo opgezet dat er alleen op deze pagina ("home") geswitcht kan worden tussen de niveau's (via de buttons).
In de eerste week krijgen ingeschreven studenten op college ook inloggegevens aangereikt. Deze zijn nodig voor materiaal dat via de website verspreid wordt, waaronder het handboek voor de cursus.

Veranderingen deel ik mee in mijn weblog. Klik regelmatig op de blog-button bovenaan de pagina, of nog beter: gebruik de RSS-feedfeed!-
De becijfering wijkt mogelijk iets af van de officiële gegevens in Osiris zoals hieronder weergegeven (meer hierover in de intro's van de verschillende niveau's).

Inschrijving

De inschrijving voor deze cursus verloopt via Osiris Wijsbegeerte. De faculteit Wijsbegeerte hanteert zomogelijk dezelfde inschrijvingsdata als Letteren! Studenten schrijven zich in via OSIRIS.
De inschrijving voor periode 1 en 2 (10/11) Is inmiddels voorbij, omdat deze cursus een plaatsingscommissie heeft. Mocht je die door omstandigheden gemist hebben, dan kun je je alsnog inschrijven op de wijzigingsdagen voor periode 1: n.n.b.. Echter: studenten van buitenaf (die niet aan de UU ingeschreven zijn) zijn dan te laat. Zij kunnen zich alleen bij de eerste inschrijving aanmelden!
Kijk bij twijfel over inschrijvingsdata via osiris online op de website van Wijsbegeerte of op het centrale overzicht van inschrijfdata per faculteit.
Let op: je kunt je in Osiris alleen voor niveau 2 inschrijven. In de eerste week wordt het verschil tussen niveau 2 en 3 uitgelegd en dan veranderen we je inschrijving alsnog naar niveau 3 als dat je bedoeling is.
Mocht inschrijving onverhoopt niet lukken dan kunnen UU-studenten zich in de eerste week nog rechtstreeks bij de docent aanmelden. Daarna is het te laat!

Problemen met inschrijving? Check het studiepunt van Wijsbegeerte. Je vindt hier ook de randvoorwaarden.
Ook studenten (HBO en WO) van buiten de Universiteit Utrecht kunnen wijsbegeerte vakken volgen. Voor inschrijving kan men bij de onderwijsadministratie een inschrijfformulier aanvragen. (E: Onderwijssecretariaatjanskerkhof.gw@uu.nl T: 030-2531831). Zie ook het studieprogramma van de minor Esthetica, in Osiris, en deze verdere toelichting.

Voorgeschreven literatuur

We gebruiken twee boeken:

Rob van Gerwen. 1992. Kennis in schoonheid. Amsterdam, Meppel: Boom. (te koop bij het Studiepunt Wijsbegeerte, vanaf 6 september 2010) Cahn, Steven M., and Aaron Meskin, eds. 2007. Aesthetics: A Comprehensive Anthology. Oxford: Blackwell.


Ga naar Blackboard (zie link boven) voor meer informatie over de literatuur.

Locatie

De colleges beginnen in de tweede week van periode 1, op Maandag 12 september 2011 september.
[De eerste week van periode 1 is er geen onderwijs vanwege de introductie].
Op de eerste bijeenkomst, Maandag 12 september 2011, is er geen werkgroep, dus we beginnen dan om 15.15 u.!

Locatie (Binnenstad!)

Maandag

13.15-15.00 uur: werkgroep

WG 1: KNG 80, 231
WG 2: KNG 80, 131
WG 3: Drift 25, 101
WG 4: Drift 25, 105
WG 5: Drift 25, 001 (niveau 3)

15.15-17.00 uur hoorcollege

Drift 21, 032

Donderdag

11.00-12.45: hoorcollege

Hoogt 13, 017

Bijeenkomsten

Hoorcolleges waarin de argumentatie van de te bespreken literatuur aan de orde komt, alsook de relevantie daarvan voor de problematiek van de cursus.
Actieve deelname aan het groepsproces wordt beloond met punten. Van studenten wordt verwacht dat ze op iedere bijeenkomst een korte notitie inleveren over de gelezen literatuur. Alle geschreven werk dient uitgeprint op college ingeleverd te worden. Bij de werkgroepen ligt de nadruk in die notities op stellingen voor de discussie.
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van audiovisueel materiaal.
Nadere uitleg volgt op het eerste college.

Voorbereiding werkgroepen. In de werkgroepen bespreken we enkele primaire historische en hedendaagse teksten. Studenten hebben de aangegeven tekst vooraf grondig gelezen — Gebruik hierbij de Leesvragen op Blackboard (via Cursusinformatie/Leesvragen). In de discussie-stellingen die op Blackboard ingediend moeten worden (zorg voor een copie voor jezelf!), concentreren we ons op vier soorten vragen:

  1. Wat kunnen wij van de tekst leren?
  2. Welke nieuwe inzichten zitten erin?
  3. Hoe verhoudt de centrale these zich tot die van voorgangers?
  4. Als wij de centrale stellingen van de tekst zouden aanvaarden wat zou dat dan voor (problematische) implicaties moeten hebben?

Voor de werkgroepen en colleges geldt een aanwezigheidsplicht. Wie meer dan drie bijeenkomsten mist schrijft als vervanging een korte paper over een door de docent te kiezen onderwerp. Bij de toetsen worden alle behandelde teksten en onderwerpen bekend verondersteld.

Regels
Onderwijsinstituut Faculteit der Wijsbegeerte
Studiepunten 7,5 ECTS
Code WB2BD3024 (evt. WB3BD3024)
Niveau 2 (evt. 3)
Toegangseisen
WB2BD3024 (niveau 2): geen
WB3BD3024 (niveau 3): WB2BD3025/WB3BD3025 (Kunst en het kwaad. Nieuwe thema's uit de kunstfilosofie) of WB2BD3022/WB3BD3022 (Inleiding in de Filosofie: Historisch)
Periode 1 (V)
Voertaal Nederlands
Contactpersoon Dr. R.C.H.M. van Gerwen
Docent Dr. R.C.H.M. van Gerwen
Feedback Uitslagen en eventueel commentaar retour binnen 10 dagen bij tijdig ingeleverde opdrachten en toetsen (niveau 2) of papers (niveau 3).
Bereikbaarheid Via e-mail
en deze website
Werkvormen Hoorcollege 2 x per week 2 uur
Werkcollege 1 x per week 2 uur
Toelichting Dagcollege.
Voorbereiding bijeenkomsten Studenten moeten elke bijeenkomst voorbereiden door studie van de te bespreken literatuur en opdrachten en aanleveren van notities, c.q. discussiestellingen.
Bijdrage aan groepswerk Studenten worden in de gelegenheid gesteld om actief deel te nemen aan de discussie over de stof.
WB3BD3024-studenten (niveau 3) presenteren in de laatste bijeenkomsten hun eerste paper aan de groep.
Toetsen
WB2BD3024
(niveau 2)
1 essay (max. 2000 woorden) en 1 toets (70%)
1 opdracht, notities en actieve aanwezigheid (30%)
WB3BD3024
(niveau 3)
een kleine paper, (max. 2500 woorden); een grote eindpaper, (max. 3500 woorden) (65%)
1 opdracht, 1 presentatie, notities en actieve aanwezigheid (35%)
Wat wordt er beoordeeld Kennis en begrip van actuele filosofische kwesties met betrekking tot de kunsten en de belangrijkste -veelal moderne- posities hierover.
Aspecten van academische vorming 1. Bestuderen en analyseren van informatie.
2. Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken.
3. Wetenschapsfilosofische context.
Extra voor WB3BD3024 (niveau 3) :
4. Synthetiseren en structureren van informatie.
5. Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
Verplicht studiemateriaal


boek: Rob van Gerwen: Kennis in schoonheid, eerste editie, 1992. (Kosten: ?; via studiepunt Wijsbegeerte)
Cahn, Steven M., and Aaron Meskin, eds. 2007. Aesthetics: A Comprehensive Anthology. Oxford: Blackwell.
Losse teksten kun je doorgaans zelf downloaden via de UB: Omega. Doe dit ofwel vanaf een locatie op de UU, of via deze link vanaf iedere andere locatie.

Philosophy of the Arts, a blog by Rob van Gerwen