Utrecht University            

Rob van Gerwen's | Welcome | Teaching | Research | Contact | Weblog | Sitemap | Consilium Philosophicum

Courses | Index | Guest lectures | Inleiding kunstfilosofie (UU) | Kunst en het kwaad (UU) | Wetenschapsfilosofie in contex (UU) | HUM291 Reason, Truth and Beauty (UCU)
Extra-curricular Blackboard | UCU-Workspace | Tutoraat | Academische Master | Scripties | Leeronderzoek esthetica | Mind and Art | Art and morality | Capita Selecta Aesthetics

Rob van Gerwen

| Begrippen | Blackboard |
| inhoud | inschrijving | leerdoelen | literatuur | bijeenkomsten | Blackboard | locatie | toetsing | colleges |

Rob van Gerwen, Ph.D.

Kunst en het kwaad, Esthetica (vh. Ingang in de filosofie van de kunsten)

WY2V14023
periode 2, 2017-18

Deze site is momenteel onder constructie.
(Dit geldt met name voor de data!)

21 June 2017 (19:09)

Roland Ophuis

Roland Ophuis: "Vrouw met kruis (Rwanda 1996)".

2001.

Inhoud

In deze cursus behandelen we actuele filosofische kwesties rond de (hedendaagse) kunsten. De rode draad is het idee dat deze kwesties voor het grootste deel ontstaan door een overschrijding van wat morele grenzen van de kunsten lijken te zijn.
Toen Duchamp de autonomie van de kunst ter discussie stelde deed hij dat met een urinoir. Als het gaat om de authenticiteit van de uitvoering van oude muziek gaat het erom vervalsing te voorkomen. Vervalsingen zijn misdadig maar ze confronteren ons altijd weer met aannamen over de goede bedoelingen van kunstenaars en de onbetrouwbare rol van de markt, alsook over de identiteit van het kunstwerk. Horror wordt in de filosofie van de kunsten serieus besproken. En hoe kan het dat wij ons gewillig laten meeslepen door een film over een psychopaat? Tegenwoordig vinden we meer en meer geweld en sex in de kunsten. Maar kan pornografie ooit kunst zijn? Of propaganda — Leni Riefenstahls Triumf des Willens?
Deze voorbeelden wijzen in één richting: dat we eigenlijk menen dat kunst goed is: inherent goed en goed voor mensen en de cultuur. Dit besef vormt de rode draad door de nieuwe thema's uit de kunstfilosofie die we in Ingang in de filosofie van de kunsten/esthetica zullen behandelen.

Inschrijving ...

De inschrijving voor deze cursus loopt via OSIRIS.

Cursusdoelen

Studenten weten na afloop van de cursus hoe kwetsbaar ieder denken over kunst is, en welke de filosofische uitdagingen zijn die van de hedendaagse kunst uitgaan. Ook hebben ze grip op de aard van filosofische vragen. Kunstwetenschappers onder de studenten leren daarenboven kritisch naar hun eigen vakgebied te kijken.

Literatuur

nr:nr3Neill, Alex, and Aaron Ridley, eds. 2007. Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third Edition. London and New York: Routledge.

Plus enkele losse teksten, worden via Blackboard aangeboden.

Aanwezigheidsplicht

Om ervoor te zorgen dat iedereen in de zaal over dezelfde achtergrondkennis beschikt, geldt voor deze cursus een aanwezigheidsplicht. Mocht je onverhoopt een hoorcollege moeten missen, mail dan uiterlijk twee dagen later het bewijs dat je het ervoor gevraagde werk wel hebt gedaan: een korte samenvatting over de te lezen literatuur. Mailen aan Rob van Gerwen.
Mocht je een werkgroep missen, mail je reflectie dan z.s.m. naar je werkgroepleider.
Wie gemiste bijeenkomsten niet "compenseert", verspeelt het recht op herkansing.

In de hoorcolleges geeft de docent in interactie met de zaal inzicht in de discussies in te bespreken teksten. In de werkgroepen op maandag worden de argumenten in de teksten onderling tegen elkaar uitgespeeld.

Advies: We checken de samenvattingen maar op één criterium: "heeft de student zich met de voorgeschreven literatuur bezig gehouden?" Slechts weinig samenvattingen die ik langs deze route ontvang voldoen als samenvatting. (Dus denk niet, als je je voor een toets aan het voorbereiden bent: "Mijn samenvattingen zijn door de docent goedgekeurd". Dat zijn ze dus niet. De verantwoordelijkheid blijft altijd bij de student.

Let op: om het beste uit deze cursus te halen wordt er door studenten geen gebruik gemaakt van laptops en smartphones tijdens de bijeenkomsten. Het is bewezen dat de concentratie er veel beter van wordt en dat je door met de hand aantekeningen te maken veel meer oppikt van de stof. Dit beleid is in overeenstemming met universiteiten in de VS en elders in Nederland, en met ons eigen honours-onderwijs.
Aanbevolen wordt om vooraf handouts van de colleges uit te printen, zodat je niet alles van de beamer presentaties hoeft over te schrijven. Zie Blackboard.

Voorbereiding werkgroepen. In de werkgroepen bespreken studenten in het eerste uur in groepjes elkaars reflecties op de teksten van de voorafgaande week. In het tweede uur wordt hier plenair op ingegaan. De student levert de twee beste reflecties in, via email, gericht aan de docent (Rob van Gerwen).
Breng twee geprinte exemplaren van je reflectie mee naar de werkgroep, waarvan er één voor je werkgroepleider is. In totaal schrijft de student zes reflecties. Alleen als ze alle zes tijdig zijn ingeleverd, gelden de cijfers voor de twee ingeleverde reflecties voor 100% mee; voor iedere reflectie te weinig ter werkgroep ingeleverd geldt een procentuele aanpassing van die cijfers.
De reflectie bevat typisch een probleemstelling, een doelstelling (of these) en een argumentatieve uitwerking.
In de reflecties concentreren studenten zich op een filosofische kwestie ten aanzien van een probleem dat we op college hebben besproken. Maak duidelijk dat het een filosofische kwestie betreft en loop niet in deze valstrikken: maak geen stroman van de vijand; geef geen empirische uitweg (bijvoorbeeld "dat is voor iedereen anders").

Toetsing

De toetsing gebeurt door een tussentoets (30%), eindtoets (40%) en "actieve aanwezigheid" (is inclusief iedere week een reflectie van max. 600 woorden, te bespreken in de werkgroep; waarvan de twee beste apart per mail ingeleverd en beoordeeld worden) (30%).
NB: Schriftelijke toetsen testen de opgedane kennis en begrip; de reflecties testen de argumentatieve schrijf- en uitdrukkingsvaardigheid en het begrip.

Actieve aanwezigheid

Onder actieve aanwezigheid is begrepen: iedere week een korte reflectie (max. 600 woorden, in tweevoud uitgeprint meebrengen naar de werkgroep), en het in groepjes nakijken en bespreken van de reflecties van mede-studenten in de werkgroep. Uitleg volgt op college.
Je krijgt hier geen punten voor, maar de reflecties en de actieve en opbouwende deelname aan de werkgroep zijn noodzakelijk om de actieve aanwezigheid te kunnen laten meetellen! In totaal schrijft de student zeven reflecties, alleen dan gelden de cijfers voor de twee ingeleverde reflecties voor 100% mee; voor iedere reflectie te weinig ter werkgroep ingeleverd geldt een procentuele aanpassing van die cijfers.
Op donderdag 7 december 2017 lever je de eerste "beste reflectie" in; op donderdag 18 januari 2018 de tweede. Alleen deze twee worden beoordeeld met een cijfer, dat de hoogte bepaalt van het cijfer voor "actieve aanwezigheid". Alles bijeen bepaalt dit 30% van het eindcijfer. Lever de reflecties in in een Word-file gehecht aan een email aan de docent. (Geen pdf!)

Hoe papers en reflecties in te leveren?

In een word-file (geen pdf) aangehecht aan een mailtje aan de docent, Rob van Gerwen.
In de loop van de dag van de deadline krijgen wij 130 papers/reflecties binnen met de naam "paper1.doc", "eerste paper.docx", enz. (Geeft ons veel onnodig werk te doen.)

Volg alsjeblieft deze conventie:
1. In de tekst zet je duidelijk naam en student-nummer bovenaan.
2. Noem de file zo:
Achternaam Voornaam tussenvoegsel 1e beste reflectie KK.doc
Plaats tussenvoegsels na je voornaam. Dus Bert van Bergen doet het zo:
Bergen Bert van 1e beste reflectie KK.docx
Plaats geen punten of komma's in de file-naam, behalve de ene punt voor .doc of .docx

* Het werk van studenten wordt in de werkgroepen formatief (niet-becijferd) getoetst.
* De summatieve toetsing (met cijfers) gebeurt met tentamens en twee beste reflecties.

Bij de toetsen worden alle behandelde teksten en onderwerpen bekend verondersteld, maar de eindtoets bevraagt expliciet alleen de stof van de tweede helft van de cursus.

In de facultaire Vaardighedenreader PDF vind je onder meer uitleg over het schrijven en lezen van filosofische teksten.

Cijfers

Alle onderdelen krijgen een cijfer tussen 0 en 10. In het eindcijfer worden die echter verschillend meegewogen.

In formule:
Eindcijfer = (3*tussentoets + 4*eindtoets + 3*aanwezigheid)/10

De docent behoudt zich het recht voor om de maximale score voor te laat ingeleverde opdrachten te verlagen naar 8/10, hoe goed ze ook gemaakt zijn.
[Dat is wel zo eerlijk tegenover degenen die wel op tijd waren].

Verdere details

Alle details voor de cursus zijn via deze website beschikbaar.
De cursus heeft ook een (niet-interactief) weblog. Je kunt je ook abonneren op de RSS-feed: RSS-feed
Mogelijk worden er extra materialen, plaatjes en teksten aangeboden voor ingeschreven studenten via Blackboard. Losse teksten kun je doorgaans ook zelf downloaden via de UB: Omega. Doe dit ofwel vanaf een locatie op de UU, of via deze link vanaf iedere andere locatie.

Disclaimer: Eventuele veranderingen deel ik mee op college en via Blackboard.

Locatie

Maandag:
13.15-15.00 uur: hoorcollege: n.n.b.

15.15-17.00 uur: werkgroep 1 (Rob). n.n.b.

15.15-17.00 uur: werkgroep 2 (n.n.b.). n.n.b.

Donderdag: 11.00-12.45: hoorcollege: n.n.b.

deadlines en data
Reflecties op de werkgroep Uitgeprint in tweevoud
Tussentoets maandag 11 december 2017 11.00-13.00 uur, n.n.b.
Twee beste reflecties donderdag 7 december 2017 en
donderdag 18 januari 2018
Voor middernacht, Word.doc aangehecht aan een email aan de docent (geen pdf!!)
Eindtoets maandag 22 januari 2018 tijd: n.n.b, locatie: n.n.b.
Osiris gegevens
Onderwijsinstituut Wijsbegeerte
Studiepunten 7,5 ECTS
Code n.n.b.
Niveau 2
Periode 1 (V)
Toegangseisen geen
Voertaal Nederlands
Contactpersoon Dr. R.C.H.M. van Gerwen
Docent Dr. R.C.H.M. van Gerwen
Feedback Uitslagen en eventueel commentaar retour binnen 10 dagen bij tijdig ingeleverde opdrachten en toetsen.
Bereikbaarheid Via e-mail en deze website
Werkvormen Hoorcollege 2 x per week 2 uur; Werkcollege 1 x per week 2 uur
Toelichting Dagcollege.
Voorbereiding bijeenkomsten Studenten moeten elke bijeenkomst voorbereiden door studie van, en reflectie over de literatuur van de voorgaande week.
Bijdrage aan groepswerk Studenten worden in de gelegenheid gesteld om actief deel te nemen aan de discussie over de stof, via intercollegiale discussie van andermans reflecties.
Toetsen tussentoets (30%), eindtoets (40%) en "actieve aanwezigheid" (incl. iedere week een reflectie van max. 600 woorden; de twee beste worden beoordeeld) (30%).
Wat wordt er beoordeeld Kennis en begrip van filosofische argumenten over actuele kwesties met betrekking tot de kunsten, alsook van de belangrijkste —meest hedendaagse— posities hierover.
Aspecten van academische vorming 1. Bestuderen en analyseren van informatie.
2. Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken.
3. Wetenschapsfilosofische context.
 
Verplicht studiemateriaal
 
boek: Neill, Alex, and Aaron Ridley, eds. 2007. Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third Edition. London and New York: Routledge. (Kosten: € 27,00) Enkele artikelen (Kosten: € 3,00)

 

College overzicht

Interessante tentoonstellingen

N.n.b. (meld me even wat jou interessant lijkt)

Een film over Han van Meegeren. om een reflectie over te schrijven!

Kijk op enig moment naar deze documentaire over Lee Strassberg, de man achter Method Acting, met Nederlandse ondertitels (we komen hier in het college over film op terug):

https://www.youtube.com/embed/npQm7-GjRQs

maandag 13 november 2017
College 1 Wittgenstein

Gaat vooraf aan definitie-kwesties; lees: 2 hoofdstukken van de lectures (te groot)

Lezen:
Selectie uit: Wittgenstein, Ludwig. 1938-1946. Lectures & Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

donderdag 16 november 2017
College 2 Definitie

lees Weitz, Dickie, Levinson

Lezen:
Weitz, Morris. 2008. "The Role of Theory in Aesthetics." In Aesthetics: A Comprehensive Anthology, edited by Steven M. Cahn and Aaron Meskin, 409-16. Oxford: Blackwell.
Dickie, George. 2008. "What is Art? An Institutional Analysis." In Aesthetics: A Comprehensive Anthology, edited by Steven M. Cahn and Aaron Meskin, 426-37. Oxford: Blackwell.
Levinson, Jerrold. 1990. "Defining Art Historically." In Music, Art & Metaphysics, 3-25. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

maandag 20 november 2017
College 3 Kunstvormen

HC over pragmatische definitie, drie conceptuele niveaus; de fenomenologie van kunstvormen.

Lezen: Lessing, Gotthold. 2008. "Laocoon." In Aesthetics: A Comprehensive Anthology, edited by Steven M. Cahn and Aaron Meskin, 123-30. Oxford: Blackwell.

donderdag 23 november 2017
College 4 vervalsing

Lezen:
Lessing, Alfred. 2008. "What is Wrong with a Forgery?" In Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third edition, edited by Alex Neill and Aron Ridley, 89-101. London: Routledge.
Dutton, Denis. 2008. "Artistic Crimes." In Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third edition, edited by Alex Neill and Aron Ridley, 102-14. London: Routledge.

maandag 27 november 2017
College 5 authentieke uitvoering van muziek

Lezen:
Davies, Stephen. 2008. "Authenticity in Musical Performance." In Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third edition, edited by Alex Neill and Aron Ridley, 59-70. London: Routledge.
Young, James O. 2008. "The Concept of Authentic Performance." In Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third edition, edited by Alex Neill and Aron Ridley, 71-82. London: Routledge.

donderdag 30 november 2017
College 6 popmuziek

Scruton vs. Rob van Gerwen

Lezen:
Scruton, Roger. 2008. "The Decline of Music Culture." In Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third edition, edited by Alex Neill and Aron Ridley, 121-36. London: Routledge.
Gerwen, Rob van. 2012. "Hearing Musicians Making Music. A Critique of Roger Scruton's notion of ‘Acousmatic Experience'." Journal of Aesthetics and Art Criticism 70:1 Spring:223-230.

maandag 4 december 2017
College 7 fotografie

Scruton, vs. passages van Barthes vs. Azoulay?

Lezen:
Azoulay, Ariela. 2008. The Civil Contract of Photography. New York: Zone Books. [Introduction]
Scruton, Roger. 2008. "Photography and Representation." In Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third edition, edited by Alex Neill and Aron Ridley, 213-32. London: Routledge.
Barthes, Roland. 2000 (1980). Camera Lucida. Translated by Richard Howard. London: Vintage. [Selectie]

donderdag 7 december 2017
Geen College

Voorbereiding tussentoets; deadline eerste beste reflectie.

maandag 11 december 2017
Tussentoets

Tussentoets, stof t.m. HC7

donderdag 14 december 2017
College 8 schilderkunst

Wollheim, individuele stijl

Lezen:
Wollheim, Richard. 1993. "Pictorial Style: Two Views." In The Mind and its Depths, 171-184. Cambridge (Mass.), London (England): Harvard University Press.
Irvin, Sherri. 2005. "Appropriation and Authorship in Contemporary Art." The British Journal of Aesthetics 45:123-37.

maandag 18 december 2017
College 9 Plato's grotmythe

Plato en Levinas?

Lezen:
Levinas, Emmanuel. 2000. "Reality and its Shadow." In The Continental Aesthetics Reader, edited by Clive Cazeaux, 117-128. London and New York: Routledge.
Plato, Politeia (De Republiek), boek VII, de grot-mythe.

donderdag 21 december 2017
College 10 film

De camera als actor. Dogma '95.

Lezen:
Cavell, Stanley. 1979. The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film. Enlarged edition. Enlarged. Cambridge: Harvard University Press. [Selectie]
Walton, Kendall L. 1984. "Transparent Pictures: On the Nature of Photographic Realism." Critical Inquiry 11:246-77.

Verder lezen?
Gerwen, Rob van. 2002. "De ontologische drogreden in de analytische esthetica." Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 94:109-123.

maandag 25 december tot en met donderdag 4 januari
Geen colleges: Kerstvakantie

maandag 8 januari 2018
College 11 pornografie en kunst

Lezen:
Levinson, Jerrold. 2008a. "Erotic Art and Pornographic Pictures." In Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Third edition, edited by Alex Neill and Aron Ridley, 381-92. London: Routledge.
Uidhir, Christy Mag. 2009. "Why Pornography Can't Be Art." Philosophy and Literature 33:193-203.

donderdag 11 januari 2018
College 12 Morele beoordeling van kunst

Gaut, Anderson and Dean, (extra leeswerk: Carroll; RvG: ethisch autonomisme)

Lezen:
Gaut, Berys. 1998a. "The Ethical Criticism of Art." In Aesthetics and Ethics, edited by Jerrold Levinson, 182-203. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Anderson, J. C., and J. T. Dean. 1998. "Moderate Autonomism." The British Journal of Aesthetics 38:150-66.

Verder lezen? (voor reflecties)
Gerwen, Rob van. 2004. "Ethical Autonomism. The Work of Art as a Moral Agent." Contemporary Aesthetics, vol. 2.

maandag 15 januari 2018
College 13 Implicatiekunst

Lezen:
Gerwen, Rob van. 2017. "How the Present Rise of Implication Art Helps Clarify Both the Definition and the Moral Autonomy of Art. A Post-Script to Ethical Autonomism." ms.

donderdag 18 januari 2018
Geen College

Voorbereiding eindtoets; deadline tweede beste reflectie.

maandag 22 januari 2018
Eindtoets

Eindtoets, stof sinds HC7