Utrecht University            

Rob van Gerwen's | Welcome | Teaching | Research | Contact | Weblog | Sitemap | Consilium Philosophicum

Courses | Index | Guest lectures | Inleiding kunstfilosofie (UU) | Kunst en het kwaad (UU) | Wetenschapsfilosofie in contex (UU) | HUM291 Reason, Truth and Beauty (UCU)
Extra-curricular Blackboard | UCU-Workspace | Tutoraat | Academische Master | Scripties | Leeronderzoek esthetica | Mind and Art | Art and morality | Capita Selecta Aesthetics

Rob van Gerwen

June 27, 2018

Minor in wijsgerige esthetica

De Wijsbegeerte-minor Esthetica beslaat vier cursussen, in volgorde aangeboden in de loop van de vier perioden van een studiejaar.

Literatuur

Voor de verplichte literatuur gelieve de beschrijvingen van de onderscheiden cursussen te raadplegen.
Let wel, bij iedere cursus kunnen enkele losse teksten voorgeschreven zijn die buiten het gekozen handboek vallen. Die zullen bij voorkeur geselecteerd worden uit het volgende boek.

Cahn, Steven M., and Aaron Meskin, eds. 2007. Aesthetics: A Comprehensive Anthology. Oxford: Blackwell.


Wie van zins is de hele minor te volgen wordt dus aangeraden ook dit boek aan te schaffen.

Wie niet de hele minor volgt, krijgt deze losse teksten los aangeboden, maar ook hen kunnen we de aanschaf van dit boek aanraden, daar het voor een zeer redelijke prijs een zeer uitgebreide staalkaart van belangrijke teksten biedt.

Studenten Wijsbegeerte

Voor studenten Wijsbegeerte is de periode 2 cursus Van Socrates tot Wittgenstein niet relevant daar de stof hiervan reeds in propedeuse-cursussen in de Geschiedenis van de Filosofie uitgebreid aan de orde is gekomen.
Wil een student Wijsbegeerte niettemin de volledige minor Esthetica afronden, dan dient hij/zij uit het cursus-aanbod van Geesteswetenschappen een cursus te selecteren die binnen de minor past (een meer theoretisch-reflexieve benadering van de kunsten) en de keuze hiervan vooraf te bespreken met de coördinator van de minor Esthetica, dr. Rob van Gerwen.

Niveau 2 en 3

Voor de meeste cursussen van de minor esthetica kan men zich alleen voor niveau 2 inschrijven, maar wie een cursus op niveau 3 wil volgen kan dat in de meeste gevallen wel: we regelen dat steeds in de eerste week van de cursus. (De periode 2 cursus Van Socrates tot Wittgenstein is alleen op niveau 1 te volgen)