[an error occurred while processing this directive]
Home UU > Geesteswetenschappen > Studie > StudiePunt  >english

Het Grade Point Average (GPA) aan de Universiteit Utrecht

Per september 2007 is het Grade Point Average (GPA) ingevoerd aan de Universiteit Utrecht.  Het GPA is het gemiddelde tentamencijfer, gewogen naar studiepunten, uitgedrukt in een vooral in de Angelsaksische wereld gebruikte waarde om de academische prestaties van een student weer te geven. Het GPA geldt als graadmeter om te bepalen hoe succesvol een student zijn/ haar studie heeft doorlopen. In Angelsaksische landen speelt het GPA dan ook een belangrijke rol bij onder meer: toelatingsprocedures voor masterprogramma’s, het verkrijgen van een promotieplaats of een studiebeurs en bij sollicitaties. Ook in Nederland wordt inmiddels hier en daar bij universitaire toelatingsprocedures en in sollicitatieprocedures naar het GPA gevraagd.

Voor wie is het GPA ingevoerd?

Bij alle studenten die in september 2007 het eerste jaar van hun bachelor- of masteropleiding starten, wordt het Final GPA verplicht op het international diplomasupplement bij de examenbul vermeld.

Wat is het Grade Point Average (GPA)?

Het Grade Point Average, ofwel het GPA, is het gemiddelde tentamencijfer, gewogen naar studiepunten, uitgedrukt in een vooral in de Angelsaksische wereld gebruikte waarde om de academische prestaties van een student weer te geven. Het GPA geldt als graadmeter om te bepalen hoe succesvol een student zijn/ haar studie heeft doorlopen.
In Angelsaksische landen speelt het GPA dan ook een belangrijke rol bij onder meer: toelatingsprocedures voor masterprogramma’s, het verkrijgen van een promotieplaats of een studiebeurs en bij sollicitaties. Ook in Nederland wordt inmiddels hier en daar bij universitaire toelatingsprocedures en in sollicitatieprocedures naar het GPA gevraagd.

Waarom een GPA aan de Universiteit Utrecht?

In het najaar van 2006 heeft het college van bestuur in overleg met de decanen besloten om met ingang van 2007-2008 het GPA in te voeren en het Final GPA te gaan vermelden op het Internationale Diploma Supplement (IDS), dat wordt uitgereikt bij de bachelor- en masterexamenbul.

Met de invoering van het Final GPA als exitbeoordeling voor Utrechtse bachelor- en masterstudenten wil de Universiteit Utrecht bewerkstelligen dat studenten zich aan de hand van hun GPA gemakkelijker kunnen kwalificeren voor buitenlandse master- en PhD-programma’s of in sollicitatieprocedures. Het GPA sluit daarmee aan bij de internationaliseringsdoelstellingen van de universiteit. Daarnaast zou het GPA ertoe kunnen leiden dat studenten harder gaan werken en beter gaan presteren.
Tot slot kan het GPA ook dienen als managementinformatie om te monitoren hoe (bepaalde groepen) studenten aan de Universiteit Utrecht presteren.

Bij het University College Utrecht wordt al enige tijd gewerkt met het GPA en de ervaringen zijn daar positief. Studenten doen er hun voordeel mee bij toelatingsprocedures voor buitenlandse masters en studenten doen hun best om een mooi GPA op hun bul te verkrijgen.

Berekening van het GPA

De wijze waarop het GPA berekend wordt, is voor alle bachelor- en masteropleidingen van de Universiteit Utrecht hetzelfde. Het GPA wordt geleidelijk opgebouwd, het Final GPA wordt op het internationaal diplomasupplement vermeld.

Het GPA is gekoppeld aan het examenprogramma van de student. Het examenprogramma is het uitgangspunt voor het berekenen van het gemiddelde resultaat en van het GPA. Alleen geldende resultaten, die zijn behaald binnen het examenprogramma, worden meegeteld in de berekeningen. Bij het gebruik van alfanumerieke resultaten zal worden gerekend met de numerieke equivalent behorende bij het resultaat. Wanneer er geen numeriek equivalent is, dan wordt het resultaat en de bijbehorende punten niet meegerekend.
De tentamenresultaten worden becijferd volgens het Nederlandse beoordelingssysteem (schaal van 1 t/m 10). Het gemiddelde naar studiepunten gewogen tentamenresultaat bepaalt de hoogte van het GPA. Dit Nederlandse gewogen gemiddelde resultaat wordt omgezet naar het daaraan gekoppelde grade point (zie tabel).

De berekening van het GPA gaat als volgt:
1. Geldend tentamenresultaat x ECTS = Quality Points (QP)
2. Totaal aantal behaalde Quality Points / Totaal aantal behaalde ECTS =  
    gemiddeld tentamenresultaat.
3. Gemiddeld tentamenresultaat koppelen aan het bijbehorende grade point.

Verreweg de meeste opleidingen gebruiken de 1-10-schaal voor de beoordeling van resultaten.  Incidenteel wordt aan de UU ook het Amerikaanse systeem van letter-beoordelingen gebruikt: A t/m D en F (fail). Ook deze letter grades kunnen worden omgezet naar grade points, zoals zichtbaar in onderstaande tabel.

Nederlandse tentamencijfers
Corresponderende
letter grades
Grade Points
van
tot en met


8,6
10
A+
4
8,00
8,59
A
4
7,70
7,99
A-
3,7
7,40
7,69
B+
3,3
7,00
7,39
B
3
6,70
6,99
B-
2,7
6,40
6,69
C+
2,3
6,00
6,39
C
2
5,60
5,99
C-
1,7
5,40
5,59
D+
1,3
4,50
5,39
D
1
0
4,49
F
0


Bijvoorbeeld: Cursus A heeft een omvang van 7,5 ECTS en het voor cursus A behaalde tentamenresultaat is een 7.
Cursus B heeft een omvang van 22,5 ECTS en het voor cursus B behaalde tentamenresultaat is een 8.
Cursus A levert 7 x 7,5 = 52,5 Quality Points op, en cursus B levert 8 x 22,5 = 180 Quality Points op. Het gemiddelde gewogen tentamencijfer =  232,5 : 30 = 7,75. De tabel laat zien  dat het cijfer 7,75 overeen komt met een GPA van
3.7

Wanneer een student twee opleidingen volgt, wordt het GPA voor elke opleiding afzonderlijk berekend.

Verschillende typen GPA

Gedurende hun studie kunnen bachelor- en masterstudenten in het studievoortgangoverzicht van Osiris zowel hun GPA per collegejaar als hun Total GPA bekijken. Het Total GPA is het grade point average op grond van alle tot dan toe binnen de opleiding behaalde tentamenresultaten. 
Op die manier kunnen ze tijdens hun studie zien hoe het staat met hun GPA, ofwel of ze het al dan niet goed genoeg doen.
Zodra aan de exameneisen is voldaan en alle onderdelen met een voldoende resultaat zijn afgesloten toont Osiris ook het Final GPA.

Final GPA

Het Final GPA wordt berekend op basis van de geldende tentamenresulaten (i.e. minimaal een voldoende) behaald in het examenprogramma van de bachelor- of masteropleiding.

Het Final GPA van een bacheloropleiding is het ‘grade point average’ van alle tentamencijfers die behaald zijn na het eerste inschrijvingsjaar. De studieprestaties uit het eerste inschrijvingsjaar tellen niet mee voor het Final GPA omdat de Universiteit Utrecht vindt dat eerstejaars-studenten de kans moeten krijgen om te wennen aan het academisch onderwijs. 
Kortom: alle geldende tentamenresultaten die worden behaald na het verkrijgen van het bindend studieadvies (bsa) tellen mee voor de bepaling van het Final GPA.
 
Het Final GPA van een masteropleiding is het ‘grade point average’ van alle voor de masteropleiding verplichte tentamenresultaten.
Op het Internationaal Diploma Supplement staat een toelichting over de wijze waarop het Final GPA aan de Universiteit Utrecht berekend wordt.

Veel gestelde vragen

1. Tellen onvoldoendes mee bij de berekening van het GPA?
Aan de Universiteit Utrecht moeten alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten om in aanmerking te kunnen komen voor een bachelor- of masterexamenbul.
Het Final GPA wordt berekend op basis van geldende tentamenresultaten, eventuele eerder behaalde onvoldoendes tellen niet mee.
Voor het tussentijds te berekenen GPA (per collegejaar of tot een bepaald moment in de studie) worden eventuele onvoldoendes wél meegerekend.

2. Wordt er rekening gehouden met de lengte van de studieduur?
Nee, bij het bepalen van het GPA wordt geen rekening gehouden met de studieduur.

3. Krijgen alle studenten een Final GPA op hun examenbul?
Voor alle studenten van de Universiteit Utrecht die per september 2007 (of daarna) een bachelor- of masteropleiding starten, geldt dat op het internationaal diplomasupplement (IDS) bij het diploma het Final GPA vermeld wordt.
Bij sommige opleidingen is het ook voor studenten die voor 1 september 2007 met hun studie begonnen mogelijk om het Final GPA op het IDS van hun examenbul te laten vermelden. De faculteit bepaalt of, en zo ja, vanaf welk aanvangsjaar het GPA beschikbaar is voor studenten, die hun opleiding zijn gestart voor 1 september 2007.

4. Waarom tellen bij het berekenen van de Final GPA voor een bacheloropleiding de tentamencijfers behaald in het eerste jaar van inschrijving niet mee?
De Universiteit Utrecht vindt dat bachelorstudenten in hun eerste inschrijvingsjaar de kans moeten krijgen om te wennen aan het academisch onderwijs. Daarom tellen de cijfers van de tentamens behaald in het eerste jaar van inschrijving voor het Final GPA van de bachelor niet mee.

5. Ik moet in mijn tweede inschrijvingsjaar nog eerstejaars vakken halen. Tellen de resultaten daarvan mee bij het bepalen van mijn Final GPA?
Ja, die tellen mee. Alleen de resultaten die je tijdens het eerste inschrijvingsjaar haalt, vallen er buiten.

6. Kan ik er ook voor kiezen mijn Total GPA op het IDS te laten vermelden?
Nee, de Universiteit Utrecht vermeldt altijd en alleen het Final GPA.

7. Als ik twee opleidingen volg, hoe wordt mijn (Final) GPA dan berekend?
Het (Final) GPA wordt voor elke opleiding afzonderlijk berekend, de berekening is gekoppeld aan het examenprogramma, dat je volgt.

8. Is het GPA van de Universiteit Utrecht hetzelfde als een GPA in Amerika of in Engeland?
Ja, wel wat de betekenis betreft. Maar een toelichting op hoe het GPA is berekend is altijd nodig. De wijze van berekenen van het GPA verschilt namelijk per universiteit, zowel in Engeland als de Verenigde Staten worden verschillende berekeningmethodes gehanteerd.
Bijvoorbeeld: bij sommige Amerikaanse universiteiten tellen de tentamencijfers van het eerstejaarsstudieprogramma wel mee, bij andere niet.

9. Blijft het judicium op de bul bestaan naast het Final GPA op het IDS?
Alleen het judicium Cum Laude wordt op de bul vermeld. De wijze waarop het judicium wordt berekend verschilt per opleiding. Op dit moment is het judicium nog niet gekoppeld aan de hoogte van het Final GPA, maar dit zou op termijn kunnen gaan veranderen.

10. Telt het (Final) GPA mee voor toelating tot researchmasterprogramma’s of honours-programma’s?
Op dit moment is het (Final) GPA geen selectiecriterium voor toelating tot deze programma’s, maar ook dit zou op termijn kunnen veranderen.Webmaster, 6-03-2009 11:58